• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS
Som de fleste andre skoler har St. Paul gymnas både helsesøster og rådgiver, men som katolsk skole har den i tillegg en skoleprest.

Skolepresten er der for både elever, foresatte og ansatte ved skolen, og hans hovedoppgaver er å fremme skolens åndelige, sakramentale og liturgiske liv samt å ha ansvaret for kristendomsundervisningen sammen med de andre kristendomslærerne. Han kan for eksempel trekkes inn når elever har personlige eller familiære problemer, ved hendelser i klassen, mobbing, eller hvis enten elever eller elevenes foresatte har behov for en konfidensiell samtale. Skolepresten jobber sammen med rådgiveren og helsesøsteren, men han er mer enn en rådgiver: Han driver med sjelesorg, og noen ganger vil en samtale også lede til skriftemål. I tillegg skal han være et bindeledd mellom skolen og St. Paul menighet. 

Kristne verdier

Utdanningen på en katolsk skole har et tydelig kristent preg. Sammen med lærerne, ledelsen og elevenes foresatte er det skoleprestens oppgave å formidle kristne verdier gjennom ord og personlig eksempel, å fortelle dem som ikke tror om Guds invitasjon til alle mennesker, å gi dem som søker veiledning, å hjelpe dem som allerede er litt sikrere i sin tro til å vokse i den samt å svare åpent og ærlig på spørsmål rundt troen. Målet er å sette elevene i stand til å ta modne og riktige valg, å bli selvstendig tenkende mennesker og at de i hvert fall har blitt kjent med den kristne tro som livsmodell, uansett hvilken vei de etter hvert slår inn på.

Skolen og Kirken

Kirken og skolen må forstås som en enhet. Katolske skoler ble opprinnelig grunnlagt for å gi katolske barn og ungdommer en god, katolsk utdanning. Men skolen skal til en viss grad også gjenspeile samfunnet. Dette betyr at vi er åpne for elever som ikke er katolikker og setter stor pris på å ha dem på skolen. Skolen er lojal til Kirkeretten, biskopen og Kirkens lære, men oppmuntrer til en kritisk dialog.

Skolen og hjem

Skolen og skolepresten legger stor vekt på et tett og godt samarbeid med elevenes hjem. Religiøs oppdragelse er først og fremst foreldrenes ansvar, og skolen og foreldrene skal utfylle hverandre i denne oppgaven.

Sjelesorg

Sjelesorg er en av skoleprestens hovedoppgaver. Sjelesorg er ikke først og fremst krisehjelp, selv om det er en viktig del, men veiledning og hjelp når man føler behov for en samtale. Sjelesorg kan også bety bare å lytte. Skolepresten er prinsipielt tilgjengelig hele tiden. Det er faste kontortider, men avtaler kan også lages utenom kontortiden.

Kristendomsundervisning

Sammen med andre lærere har skolepresten ansvar for kristendomsundervisningen på skolen. Dette faget undervises i motsetning til offentlige skoler i alle tre klassetrinn og omfatter Bibelen, troslære, kirkehistorie, etikk, filosofi, andre religioner og livssyn, musikk, kunst, arkitektur og et sosialt prosjekt.

Retrett

Vi begynneri VG1 med en tur til kloster Gerleve i Tyskland. Dette blir en sammenristningstur, hvor elevene skal bli kjent med hverandre og med lærerne. Men vi vil også få religiøs ”input”, be sammen og feire messe.

Roma

Det siste skoleåret på St. Paul gymnaset avsluttes med en reise til Roma – Kirkens og kristendommens sentrum. Der skal vi besøke kirker, attraksjoner, feire messe, ta del i en paveaudiens og oppleve byens spesielle atmosfære. Denne turen skal så å si trekke sammen alle trådene og være et høydepunkt i dannelsesreisen vi sammen setter ut på.

Caritas

Troen må finne sitt praktiske uttrykk ved vårt forhold til omverden, og eleven skal i løpet av sin skoletid ta del i praktiske, sosiale prosjekter i tillegg til å støtte NUKs adventsaksjon på ulike måter, både praktisk og ved innsamling av penger. Vi støtter også fasteaksjonen.

 

Jeg vil gjerne invitere deg til å ta kontakt om du har spørsmål om skolen, skoleprestens oppgaver eller skolens religiøse liv.


Dom Lukas, skoleprestArtikel:
Skolepresten tur til Uppsala

Skoleprestemøte Glasgow 4.-7.1.2019


Personvern