• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS
Elever som ønsker skoleplass ved St. Paul gymnas, må søke om dette via VIGO. Søknadsfristen for skoleåret 2018/2019 er 1. mars. Vi har ikke lokalt opptak, men viser til Søkjarhanboka fra HFK ang. inntak til skolen. Prioriterte grupper må velge St. Paul gymnas som førstevalg for å bli prioritert. Ut over dette vil inntaket basere seg på karakterer.

Her ligger Elevkontrakt

Skolepenger

For skoleåret 2018/2019 er skolepengene fastsatt til totalt 17 500 kr, som skal dekke alle obligatoriske aktiviteter.

I dette beløpet inngår blant annet gratis bruk av læremidler, fri PC, en ukes sammenristningstur til Krakow, Polen i VG1 og andre ekskursjoner. I forbindelse med noen aktiviteter kan eleven selv bli ansvarlig for enkelte personlige utgifter.

Elever som er tildelt plass ved St. Paul gymnas, får tilsendt en skolekontrakt med giro for et depositum på 2500 kr. Dette depositumet må betales for å bekrefte at eleven har akseptert tilbudet. (Merk at eleven også må svare på tilbudet gjennom VIGO!)

St. Paul gymnas er godkjent hos Lånekassen for stipend og lån. Les mer om dette her.

Hvorfor må man betale skolepenger?

I Norge er vi vante med at det er gratis å gå på skolen. De aller fleste skoler eies enten av kommunene eller fylkene, og der dekkes alle utgiftene av offentlige myndigheter. Dette gjelder bare delvis når skolen er en privat institusjon. En skole som er godkjent og drives i henhold til privatskoleloven, får tilskudd fra staten som dekker store deler av løpende driftsutgifter som lønn, læremidler, lys og varme, renhold med videre. Tilskuddet er et beløp per elev som bestemmes som en del av statsbudsjettet hvert år og skal være 85 % av hva de godkjente driftsutgiftene er i tilsvarende offentlige skoler. Avhengig av skoleslag er driftsutgiftene rundt 100 000 kr per elev i året.

Derimot får ikke private skoler noe offentlig tilskudd til investeringer eller husleie. I offentlige skoler er slike utgifter rundt 1/3 av de totale utgiftene, gjerne over 30 000 kr per elev i året.

Private skoler må derfor selv finne løsning både på hvordan de 15 % av driftsutgiftene og investeringer samt husleie skal dekkes. De aller fleste privatskolene er derfor nødt å ta skolepenger, men noen kan få gaver fra dem som eier skolen eller andre venner. Den katolske kirke bidrar til investeringer ved katolske skoler i Norge. Det er også vanlig at private skoler må bruke mindre penger enn offentlige skoler og derfor må spare hvor det er mulig.

En skole som mottar tilskudd fra staten, har ikke lov å ha noe overskudd som kan gi utbytte til eiere eller andre. Skulle skolen et år få overskudd, skal midlene brukes slik at de kommer elevene til gode eller føres tilbake til staten.

I privatskoleloven er det regler for hvordan skolepengene skal fastsettes og maksimale satser. Les mer om regelverket på Utdanningsdirektoratets sider om private skoler.

Personvern