Skoleprestemøte Glasgow 4.-7.1.2019

Støttet av:

logo.jpg

4.-7.1.19 hadde skoleprestene møte i Glasgow, sammen med skoleråden Gjermund Høgh. Målet med møtet var å informere oss om studiemuligheter for lærere på de katolske skolene i Norge. 

Vi er nå i en historisk periode hvor de formelle kompetansekravene er langt mere detaljerte enn tidligere. Virkeligheten er at kompetansekravene kan være så rigorøse at kun helt store skoler kan tilsette lærere i full stilling dersom samtlige lærere skal ha formell kompetanse i alt de driver med. Det medfører en hel rekke deltidsstillinger, oppsigelser/deloppsigelser eller utstrakt bruk av dispensasjoner.
Det er den motsatte grøften en den gamle allmennlæreren. Da kunne jo «alle undervise i alt».
Uansett må man gjøre det man kan for å overholde det til enhver tid gjeldende regelverk.
Man bør se på friskolelovens § 4-2 § 4-2.Kompetansekrav til undervisningspersonalet
For undervisningspersonalet ved skolar som er godkjende etter lova her, gjeld dei kompetansekrava som følgjer av §§ 10-1 og 10-2 i opplæringslova med tilhøyrande forskrift.
Opplæringslova § 10-6 om mellombels tilsetjing og § 10-6a om tilsetjing på vilkår gjeld tilsvarande.
For undervisningspersonalet ved skolar som er godkjende med alternative læreplanar, kan departementet også godkjenne alternative kompetansekrav til dei krava som følgjer av opplæringslova §§ 10-1 og 10-2 med tilhøyrande forskrift.
Departementet kan gi forskrift om krav til kompetanse i tillegg til krava i første og andre ledd.
Departementet kan gi forskrift om at det ikkje skal stillast krav om relevant kompetanse i enkelte fag.

Det burde definitivt settes krav også til dem som skal undervise, ikke bare i kristendomskunnskap, men i det hele tatt ved en katolsk skole.
U.dirs. krav til Montessoriskolene om at halvparten av lærerne har montessoriped. er noe å smake på.
For Montessoriskolene har U.dir. et krav om at minst 50 % spersonalet i undervisningsstillinger til enhver tid er montessoripedagoger, dvs. har montessoriutdanning I TILLEGG til ellers godkjent utdanning. https://montessorinorge.no/bli-montessoripedagog/
For Steinerskolene har vi mye av den samme problemstillingen. Lærerne ved Steinerskolene skal i dag som utgangspunkt ha bachelor fra Steinerhøyskolen https://www.steinerhoyskolen.no/studietilbud/laerer/
Over tid har det vært en viss utvikling i hva som kreves for at tilleggsutdanningen skal kunne godkjennes godkjent og hva som i noen tilfelle kan være overlapping.

Man kan sikkert bli enige om krav til formell utdanning til våre kristendomslærere. Selv om ikke all utdanning fra utlandet nødvendig slår inn i kompetanse ved en kommunal skole i Norge, kan det antas at U.dir. vil finne at det vi sysler med godkjennes hos oss.

Deretter kan en se på om det er noe som heter nødvendig grunnutdanning for alle som skal jobbe på våre skoler. Grunnkurset kan være en start på noe slikt. Kombinert med noe som ligne på et kurs for religionslærere i Glasgow https://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/religiouseducationbydistancelearning/ burde vi være et stykke på vei. 
Vi hadde møter både på University i Glasgow, der med Father Stephen Reilly i St. Andrews Foundation og med Barbara Coupar, skoleråd i Glasgow bispedømme.