Skolereglement ved St. Paul gymnas


Dette reglement er fastsatt av skolens styre med hjemmel i Friskolelovens bestemmelser, § 3-9 og § 3-10.

§ 1. FORMÅL 
St. Paul Gymnas skal preges av en atmosfære hvor alle føler frihet til å utfolde seg i positivt samvær i et skolemiljø som preges av kristen nestekjærlighet og romslighet overfor hverandre, og hvor gode arbeidsformer gir grunnlag for godt arbeid og høyt faglig utbytte.
Opplæringen på skolen skal, i samarbeid med hjemmet, åpne dører mot verden, framtiden, og evangeliet, med evigheten som det endelig mål. Opplæringen skal gi elevene en historisk, katolsk og kulturell innsikt og forankring.
Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav, og gi dem utfordringer som fremmer dannelse og lærelyst. De skal ha medansvar og medvirkning. Elevene skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst i forhold til skaperverket.
Alle har rett til et arbeids- og skolemiljø som fritar dem for unødige belastninger og som fremmer hver enkelt sin trivsel og utvikling. Alle former for diskriminering skal motarbeides.
Alle deltagerne i skolemiljøet har medansvar for å nå disse målene.
For alle elever vises det til Friskolelovens bestemmelser og rett og plikt til opplæring, jf. Friskoleloven §3-4a, tilpasset opplæring, § 3-5 særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter samt spesialundervisning og PP-tjeneste, jf. Friskolelovens §3-6.

§ 2. VIRKEOMRÅDE 
Reglementet gjelder for alle fulltids-, deltids- og utvekslingselever ved skolen. Reglementet gjelder i timer, fritimer, friminutt, på vei til og fra skolen, og aktiviteter i skolens regi, både på og utenfor skolens område (for eksempel ved ekskursjoner og elevreiser/turer)
For å fremme oppnåelse av elevenes rettigheter og skolens mål, gjelder følgende:

§ 3. PLIKTER OG ANSVAR - ORDEN 
1. Møt presis, overhold tidsfrister som skolen har satt, hold arbeidsro og vis respekt for undervisningen.
2. Utfør pålagte arbeidsoppgaver, møt forberedt, ha med nødvendig utstyr og delta aktivt i undervisningen i den form den blir gitt. Mobiltelefon eller andre medier skal ikke brukes uten lærers samtykke.
3. Eleven skal delta i skolens undervisning og opplegg for øvrig, unntatt når eleven er syk, har fått innvilget permisjon eller på grunn av forhold eleven ikke rår over gjør fravær tvingende nødvendig. Eleven skal selv innhente informasjon og sette seg inn i fagstoff fra perioder de ikke har vært på skolen.
4. Alt fravær skal meldes skolen umiddelbart. Fravær er elevens ansvar. Eleven må gi beskjed om årsak til fraværet innen 3 dager, etter at eleven er tilbake på skolen. Beskjed skal gis skriftlig til mentor. Stort tellende fravær eller manglende vurderinger fører til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ikke kan gis. (jf. dokumentet Fravær fra vurderinger). Dette betyr eleven ikke får bestått vitnemål eller kompetansebevis. Eleven skal varsles etter skolens gjeldende regler for fravær, jf. (Fraværsregler for St Paul Gymnas), slik at eleven har mulighet for å rette opp i dette.
5. Fravær regnes som timefravær eller hele dager, og vil påføres vitnemålet etter gjeldende bestemmelser. Fravær mer enn 15 minutter regnes som timefravær. Inntil 15 minutter fravær føres fraværet som” for sen”.
6. Elevene skal følge verne- og sikkerhetsregler og bruke de arbeidsklær og verneutstyr som læreren krever og/eller som er påbudt av Arbeidstilsynet. Elever som ikke retter seg etter dette skal vises bort fra undervisningen.
7. Alle som deltar på ekskursjoner og reiser i skolens regi skal vise omsorg og respekt for de andre deltagerne og andre de møter på reisen. Tidsrommet mellom avreise og hjemkomst er å betrakte som skoletid, og dette reglementet gjelder. Elevene skal følge instrukser fra reiselederne og delta i det oppsatte programmet for turen. Brudd på ordensreglene ved ekskursjoner og reiser kan føre til hjemsending.
8. Dersom eleven gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv i forbindelse med videregående opplæring blir kjent med opplysninger de ikke skal gi videre, kan skolen pålegge elevene taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder fra fylte 18 år. Skolen pålegger alle elever som møter i skolestyret taushetsplikt. Dette må ikke være til hinder for å varsle om kritikkverdige forhold eller ulovligheter. Taushetsplikten gjelder også etter at eleven har avsluttet videregående opplæring.

§4. HENSYN OG RESPEKT – ATFERD 
1. Vis hensyn og respekt for andre. Opptre høflig og med vennlighet. Gi gjerne en hjelpende hånd når det trengs. Arbeid for et godt fellesskap og et positivt skolemiljø.
2. Hold skolen og de øvrige steder som benyttes i tilknytning til skolens virksomhet rene, ryddige og i god stand.
3. Forstyrrelser, banning eller annet krenkende språkbruk er et uttrykk for manglende respekt.
4. Unngå handlinger eller bruk av antrekk eller utstyr som kan virke krenkende på andre.

§5. FORBUD – ATFERD 
1. Vold, mobbing, truende eller krenkende atferd, rasistiske eller diskriminerende utsagn og handlinger, sjikane og seksuell trakassering gjennom ord eller handling er forbudt.
2. Det er ikke lov å ha med seg våpen eller andre gjenstander som er egnet til å skape frykt.
3. Oppbevaring eller bruk av rusmidler er forbudt innenfor skolens område. Det er forbudt å møte beruset på skolen.
4. Røyking eller annen bruk av tobakk er ikke på noe tidspunkt tillatt innenfor skolens område.
5. Bruk av mobiltelefon, internett og/eller annet elektronisk utstyr er ikke tillatt dersom dette benyttes imot andres velferd, forstyrrer undervisning eller annen fellesaktivitet.
6. Eleven skal ikke laste ned, lagre eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan virke krenkende eller som strider mot norsk lov.
7. Eleven skal ikke spre på sosiale medier eller andre steder lyd- og/eller bildeopptak av andre elever, lærere eller andre ansatte, logge seg på andres brukerkontoer uten deres samtykke. Dette er ulovlig.
8. Elevene skal ikke spise i klasserommene uten lærers spesifikke samtykke. Mat og servise/bestikk/glass fra skolens kantine, skal ikke tas ut av kantineområdet.

§6. REAKSJONSMÅTER VED FUSK OG PLAGIAT 
Fusk er å bryte reglene for bruk av hjelpemidler. Det betyr at dersom eleven for eksempel kommuniserer med andre eller henter noe fra internett uten lærerens tillatelse på timeprøver, fellesarbeid, innleveringer, presentasjoner, heldagsprøver, og/eller avsluttende prøver teller det med i vurderingen av karakteren i atferd, og det vil ikke bli gitt karakter på prøven.
Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden. Når alle hjelpemidler er tillatt, er det ikke plagiat å bruke kilder. Dersom eleven bruker kilder, skal eleven oppgi kildene på en etterrettelig måte. Når eleven i stor grad benytter klipp og lim fra andres tekster, kan det være vanskelig å se elevens individuelle kompetanse. Dette kan føre til at eleven får lavere måloppnåelse enn eleven egentlig skulle hatt.

§7. HÆRVERK 
Skolen sin eiendom, læremidler og utstyr skal brukes med omtanke. Hærverk og skade på skolens eller medelevers eiendeler kan medføre erstatningsansvar (jf. Skadeerstatningsloven). Eksempler på tiltak som kan komme i tillegg til refsingstiltak i skolereglement:
A. Eleven kan gis anledning til å utbedre skadene selv.
B. Elever som har gjort hærverk kan pålegges å rydde opp etter seg og utbedre skader som er gjort.

§8. VED BRUDD PÅ SKOLEREGLEMENTET 
Alle refsingstiltakene blir registrert i It’s Learning. Fysisk avstraffelse eller annen krenkende handling må ikke benyttes. Skolepersonalet har en særlig plikt til å ha omsorg for elevene på skolen. Personalet har således ikke bare rett, men også en plikt til å gripe inn for å hindre at elever skader eller plager andre, eller skader seg selv eller skoleeiendommen. Nødrett og nødverge gir en viss rett for personalet til å stoppe voldelige handlinger mellom elever med fysisk makt og til å beskytte seg selv mot elever som er truende eller voldelige (jf. Straffeloven §§47 og 48). Det skal ut i fra forholdene være lovlig å bruke fysisk makt for å hindre at elever skader seg selv eller andre, eller skader eiendommen til skolen eller andres eiendom. Ved brudd på ordensreglene kan følgende sanksjoner, innen privatskolelovens bestemmelser, anvendes:
A. Refsingstiltak uten klagerett: 
i. Muntlig påtale fra en av de tilsatte på skolen
ii. Anmerkning
iii. Midlertidig eller permanent klassebytte
iv. Bortvisning fra den aktuelle timen for resten av arbeidsøkten etter vedtak fattet av faglærer. Skolen har fortsatt tilsynsansvar for eleven.
v. Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte, også etter fylt 18 år, jf. elevsamtykke til dette i elevkontrakten.
vi. Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver.
vii. Gjenstander som er ulovlig brukt, kan beslaglegges for resten av dagen.
viii. Ulovlige gjenstander og illegale rusmidler beslaglegges og overlates til politiet.
ix. Anmeldelse av straffbare forhold.
B. Refsingstiltak med klagerett: 
i. Annullering av eksamen, etter vedtak fra rektor/rektors stedfortreder.
ii. Bortvisning fra eksamen, etter vedtak fra rektor/rektors stedfortreder
iii. Nedsatt karakter i orden og oppførsel.
iv. Bortvisning for en hel skoledag, og inntil fem skoledager etter vedtak fra rektor.
v. Fylkeskommunen v/Opplæringsdirektøren kan fatte vedtak om skifte av skole etter sak om mobbing eller vold.
vi. Fylkeskommunen v/Opplæringsdirektøren kan fatte vedtak om bortvisning fra resten av skoleåret.
vii. Fylkeskommunen v/Opplæringsdirektøren kan fatte vedtak om tap av retten til videregående opplæring. Når en elev vedvarende har vist en oppførsel som i alvorlig grad går ut over orden og arbeidsro på skolen, eller når en elev alvorlig forsømmer pliktene sine, kan eleven vises bort for resten av skoleåret. I forbindelse med et vedtak om bortvisning for resten av skoleåret kan fylkeskommunen også vedta at eleven skal miste retten til videregående opplæring etter opplæringsloven §3-1 (Opplæringsloven §3-8)

§9. TILLEGG TIL ORDENS- OG ADFERDSREGLEMENT 
Rektor kan i enkeltstående tilfeller gi dispensasjon fra skolens ordensregler, samt fastsette tilleggsregler. Disse kan ikke være i strid med eller istedenfor skolereglement. Dette kan for eksempel være:
Bruk av IKT-utstyr og mobiltelefoner
Reiser og skoleturer
Regler for spesialrom, som for eksempel laboratorium
Regler ved fravær fra vurderinger

Saksbehandlingsregler ved sanksjoner: Før det blir tatt avgjørelse om refsing, skal eleven ha anledning til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf. Opplæringsloven §§ 2–9 og 3–7. Denne uttaleretten gjelder i forhold til alle typer refsingstiltak, med mulig unntak av anmeldelse av straffbare forhold. Eleven har rett til å uttale seg direkte til den som skal fatte beslutningen om refsing. De mest alvorlige refsingstiltakene vil innebære at det blir fattet enkeltvedtak etter Forvaltningsloven § 2. Avgjørelse om bortvisning for en eller flere dager, utelukkelse fra aktiviteter, samt bortvisning for resten av et kurs eller tap av rett til videregående opplæring, er enkeltvedtak etter Forvaltningsloven § 2, og saksbehandlingsreglene i Forvaltningsloven kapittel III – VI gjelder. Skolens ordensregler kan endres av skolens styre, etter forutgående drøfting i skolens rådsorganer og behandling av skolens ledelse.