Felles regler for vurderinger ved fravær/sykdom

Regler ved fravær fra vurderinger. Avtalt mellom skolen og elevrådet.

Hovedregel: LEVER INNEN FRISTEN 

Eleven skal alltid gi beskjed til mentor ved sykdom. Eleven plikter å gi beskjed til faglærer ved sykdom for å få disse rettighetene. 

ER DU SYK: Oppgaver De første tre dager: Eleven plikter å levere melding/egenmelding til mentor på It’s Learning.  Eleven plikter å gi beskjed til faglærer hvis en oppgave skal leveres og eleven er syk (eller borte fra skolen av annen grunn). 

Oppgaven må leveres dagen etter friskmelding. Utover tre dager: For å få levert etter fristen må legeerklæring fremvises.  Dette er elevens ansvar. 

Levering av oppgaven gjøres maks 1 uker etter friskmelding hvis eleven har legeerklæring.

Prøver/framføringer De første tre dager: Du kan bli pålagt å ta prøven neste time du har faget.  Utover tre dager: (ved framvisning av legeerklæring) Avtal med faglærer når prøven eventuelt skal tas. Hvis det er gruppearbeid MÅ resten av gruppen presentere sin del av arbeidet selv om enkelte i gruppen er fraværende.

KRONISK SYKDOMEleven plikter å gi beskjed til faglærer ved sykdom for å få disse rettighetene. Ved 1-3 dagers fravær i tilknytning kronisk sykdom: Oppgaven må leveres/prøven må tas/fremføring presenteres dagen etter eleven er frisk/neste time de har faget. Utover tre dager: Avtal med faglærer når prøven skal tas/fremføring skal presenteres.

Brudd på reglene kan medføre at eleven får IV - ikke vurdert.